Tom's Editor BLOG

Convert pcx to shc Online: pcx2shc

You can use Tom's Editor to easily convert images from
ZSoft Paintbrush .PCX to Atari SHC .SHC.
Tom's Editor is a free, online image manipulation and converter program.

Go to Tom's Editor

PCX

ZSoft Paintbrush is an image format with extension PCX.

SHC

Atari SHC is an image format with extension SHC.